Условљеност предмета

школска 2015/16 година

II семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Диференцијални и интегрални рачун 2Диференцијални и интегрални рачун 1положен испит
Технике геодетских мјерења 2Технике геодетских мјерења 1За слушање предмета неопходан одслушан предмет, а за приступ испиту положен испит
Енглески језик 2Енглески језик 1положен испит

III семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Математика за геодетеДиференцијални и интегрални рачун 2 и Линеарна алгебра и аналитичка геометрија
Геодетски премјер 1Технике геодетских мјерења 2За слушање предмета неопходан одслушан предмет, а за приступ испиту положен испит
Енглески језик 3Енглески језик 1 и 2положени испити

IV семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Геодетски премјер 2Геодетски премјер 1За слушање предмета неопходан одслушан предмет, а за приступ испиту положен испит
Рачун изравнања 2Рачун изравнања 1положен испит
Практична настава из геодетског премјераТехнике геодетских мјерења 1 и 2,
Рачун изравнања 1
Геодетска метрологија и
Геодетски премјер 1.
положени испити
одслушан предмет
одслушан предмет
одслушан предмет
Енглески језик 4Енглески језик 1,2 и 3

V семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Геодетски премјер 3Рачун изравнања 2одслушан предмет
Фотограметрија и даљинска детекција 2Фотограметрија и даљинска детекција 1положен испит
Геоинформатика 2Геоинформатика 1положен испит
Картографија 2Картографија 1положен испит
Енглески језик 5Енглески језик 1,2,3 и 4положен испит
Инжењерска геодезија 1Геодетски премјер 1,
Рачун изравнања 1.
за похађање наставе и за полагање завршног испита:
положени испити из предмета Геодетски премјер 1 и
Рачун изравнања 1.

VI семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Инжењерска геодезија 2Инжењерска геодезија 1.за похађање наставе: одслушан предмет Инжењерска геодезија 1,
за полагање завршног испита: положен испит из предмета Инжењерска геодезија 1.
Картографске пројекцијеКартографија 1 и 2положен испит
Практична настава из инжењерске геодезијеИнжењерска геодезија 1,
Инжењерска геодезија 2.
за похађање наставе и за полагање завршног испита:
Положен испит из предмета Инжењерска геодезија 1 и положена два рачунска колоквијума из предмета Инжењерска геодезија 2.
Енглески језик 6Енглески језик 1,2,3,4 и 5положен испит
Уређење земљишне територије.Катастар непокретности 1.за похађање наставе и за полагање завршног испита:
Положен испит из предмета Катастар непокретности 1.
Практична настава из геодезијеГеодетска метрологијаза похађање наставе и полагање :испита положен испит из Геодетске метрологије и уписана III година студија

VII семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Инжењерска геодезија 3Инжењерска геодезија 1,
Инжењерска геодезија 2,
Практична настава из инжењерске геодезије.
за похађање наставе:
положен испит из предмета Инжењерска геодезија 1, одслушан предмет Инжењерска геодезија 2 и положен испит из предмета Практична настава из инжењерске геодезије.,
за полагање завршног испита: положен испит из предмета ИГ 2.
Рачун изравнања 3Рачун изравнања 2положен испит
Деформациона анализа инжењерских објекатаИнжењерска геодезија 1,
Инжењерска геодезија 2,
Практична настава из инжењерске геодезије.
за похађање наставе:
положен испит из предмета Инжењерска геодезија 1, одслушан предмет Инжењерска геодезија 2 и положен испит из предмета Практична настава из инжењерске геодезије.,
за полагање завршног испита: положен испит из предмета ИГ 2.
Инжењерска фотограметријаФотограметрија и даљинска детекција 1 и Фотограметрија и даљинска детекција 2положени испити
Геодезија у индустријиИнжењерска геодезија 1,
Инжењерска геодезија 2,
Практична настава из инжењерске геодезије
за похађање наставе:
положен испит из предмета Инжењерска геодезија 1, одслушан предмет Инжењерска геодезија 2 и положен испит из предмета Практична настава из инжењерске геодезије.,
за полагање завршног испита: положен испит из предмета ИГ 2.
Управљање пројектима у геодезијиОснове организације геодетских радова.за похађање наставе:
Уписана четврта година студија на студијском програму Геодезија,
за полагање завршног испита:
Положен испит из предмета Основе организације геодетских радова.
Процјена вриједности непокретностиКатастар непокретности 1.за похађање наставе и за полагање завршног испита:
Уписана четврта година студија на студијском програму Геодезија и положен испит из предмета Катастар непокретности 1.
Енглески језик 7Енглески језик 1,2,3,4,5 и 6

VIII семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
КомасацијаУређење земљишне територије.за похађање наставе и за полагање завршног испита:
положен испит из предмета Уређење земљишне територије.
Дигитално моделовање сликаФотограметрија и даљинска детекција 1 и Фотограметрија и даљинска детекција 2положени испити
Прописи у геодeтској струциКатастар непокретности 1,
Управљање пројектима у геодезији.
за похађање наставе:
Уписана четврта година студија на студијском програму Геодезија, положен испит из предмета Катастар непокретности 1 и одслушан предмет Управљање пројектима у геодезији.
за полагање завршног испита: Положен испит из предмета Управљање пројектима у геодезији.
Методологија пројектовања у геодезијиКатастар непокретности 1,
Управљање пројектима у геодезији.
за похађање наставе:
Уписана четврта година студија на студијском програму Геодезија, положен испит из предмета Катастар непокретности 1 и одслушан предмет Управљање пројектима у геодезији.
за полагање завршног испита: Положен испит из предмета Управљање пројектима у геодезији.
Састављање и умножавање каратаКартографија 1 и 2 Картографске пројекцијеположени испити
Енглески језик 8Енглески језик 1,2,3,4,5,6 и 7положени испити
Геоинформациони системиГеоинформатика 1 и Геоинформатика 2положен испит