Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita je obavezno, bez obzira na broj prijavljenih kandidata. Rezultat koji kandidat ostvari na prijemnom ispitu ocjenjuje se od 0 do 50 bodova. Pravo na rangiranje stiče kandidat koji je položio prijemni ispit, odnosno ostvario minimalni broj bodova za uspjeh na ispitu koji svake godine propisuje Senat Univerziteta. Do sada je bilo neophodno za uspješno položen prijemni ispit da kandidat osvoji 15 bodova.

Od ove školske godine, minimalan broj bodova za uspjeh na prijemnom ispitu odnosi se na sveukupno ostvaren rezultat kandidata na testu a ne na pojedinačno ostvarene rezultate za oblasti koje su testirane. Tako, na primjer, kandidat koji je minimalan broj bodova ostvario iz samo jedne testirane oblasti, položio je prijemni ispit i stiče pravo na rangiranje.

Prijemni ispit na studijskom programu Geodezija se sastoji iz dva dijela koji su integrisani u jedan test. Ispit se polaže pismeno. Pitanja u testu, različitog su stepena složenosti i nose različit broj bodova. Kriterijumi za bodovanje zadataka kao i mogući broj ostvarenih bodova po zadatku biće jasno definisani u ispitnom materijalu. Prijemnim ispitom kod kandidata se provjeravaju znanja iz sljedećih oblasti:

  1. Matematika    35 bodova
  2. Fizika             15 bodova

Od ove školske godine, pripremna nastava za prijemni ispit neće biti organizovana na fakultetu. Organizovani će biti dani otvorenih vrata, gdje će svi zainteresovani budući studenti moći da dobiju detaljnije informacije o uslovima upisa i školovanju na našoj instituciji. Na zvaničnoj stranici fakulteta od danas možete da preuzmete informator. Informator je osmišljen tako da pruži budućim kandidatima uvid u sadržaj prijemnog ispita, kao i da im pomogne u samostalnoj pripremi za njegovo uspješno polaganje. Jasno su definisane kompetencije koje se očekuju od kandidata, oblasti kroz koje će se te kompetencije testirati kao i sam način i kriterijumi ocjenjivanja. Informator u sebi sadrži primjere zadataka iz različitih oblasti sa rješenjima. 

Ovdje možete preuzeti Informator za školsku 2017/2018 godinu