Nastavni plan i program 2010-15

Prva godina

SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
11Linearna algebra i analitička geometrija4,5O22Doc. dr Duško Bogdanićdr Sandra Kostić-Jeremić
2Diferencijalni i integralni račun 17O33dr Milovan VinčićNebojša Đukić
3Nacrtna geometrija i tehničko crtanje7O24prof. dr Živko BabićMaja Ilić
Dragana Tepić
4Informatika 14,5O22prof. dr Ljubiša Preradović
5Uvod u građevinarstvo2,5O20prof. dr Milenko Stanković
6Građevinske konstrukcije 14,5O22Prof. dr Gordana ĆosićDarko Todorović
7Strani jezik (Engleski jezik ) 1O02Sanja Maglov
SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
21
Diferencijalni i integralni račun 2
7O33dr Milovan VinčićNebojša Đukić
2Građevinska fizika7O33doc. dr Biljana AntunovićAleksandar Jeremić
3Informatika 24,5O22prof. dr Ljubiša Preradović
4
Građevinske konstrukcije 2
4,5O22Prof. dr Gordana ĆosićDragoljub Borojević
5
Tehnička mehanika 1
7O33Prof. dr Dragan D. MilašinovićRadomir Cvijić
6Strani jezik (Engleski jezik) 2O02Sanja Maglov

Druga godina

SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanja Vježbe NastavnikSaradnik
31Vjerovatnoća i statistika5O22prof. dr Milenko Pikuladr Sandra Kostić-Jeremić
2Tehnička mehanika 25O22doc. dr Valentina Golubović-BugarskiNataša Mrđa
Dijana Majstorović
3Otpornost materijala 15O22prof. dr Dragan D. Milašinovićmr Radomir Cvijić
Dijana Majstorović
4Građevinski materijala 15O22prof. dr Vlastimir Radonjenin
prof. dr Mirjana Malešev
mr Gordana Broćeta
5Inženjerska geologija5O22prof. dr Mira Milićdr Mira Milić
6Planiranje infrastrukture3,5O21doc. dr Bojan Matićmr Bojana Grujić
Dragana Zeljić
7Ekološko inženjerstvo1,5O20prof. dr Milan Gašić, red. prof.
8Računari u građevinarstvu 1O02prof. dr Ljubiša Preradović
SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnik Saradnik
41Konstruktersko inženjerstvo 14O21prof. dr Dragan MilašinovićDijana Majstorović
2Otpornost materijala 26O32prof. dr Dragan Milašinovićmr Radomir Cvijić
Nataša Mrđa
3Građevinski materijali 25O22prof. dr Vlastimir Radonjanin
prof. dr Mirjana Malešev
mr Gordana Broćeta
4Mehanika fluida5O22doc. dr Nenad Jaćimovićmr Milan Jakšić
5Geodezija5O22prof. dr Jelena P. Gučevićmr Dragan Mićanović
6Projektovanje i nadzor2,5O11prof. dr Milan Gašić, red. prof.prof. dr Milan Gašić
7Građevinska regulativa2,5O20prof. dr Goran Ćirović
8Računari u građevinarstvu 2O02prof. dr Ljubiša Preradovićprof. dr Ljubiša Preradovič
mr Miroslav Malinović

Treća godina

SemestarR. Br PredmetECTSStatusPredavanjaVježbe NastavnikSaradnik
51Statika konstrukcija 15O22prof. dr Gligor Radenković
Dijana Majstorović
2Mehanika tla5O22prof. dr Mato Uljarevićmr Bojana Grujić
3Konstruktersko inženjerstvo 25O22prof. dr Dragan D. MilašinovićMladen Slijepčević
4Hidraulika5O22prof. dr Radomir Kapormr Milan Jakšić
5Putevi5O22doc. dr Bojan MatićDragana Zeljić
Žarko Grujić
mr Bojana Grujić
6Tehnologija građenja5O22prof. dr Goran Ćirojevićmr Nataša Popović-Miletić
SemestarR. br PredmetECTSStatusPredavanje Vježbe NastavnikSaradnik
61Statika konstrukcija 25O22prof. dr Gligor Radenković
Dijana Majstorović
2Konstruktersko inženjerstvo 33O21prof. dr Mato Uljarevićmr Gordana Broćeta
Radovan Vukomanović
3Fundiranje5O22prof. dr Mato Uljarevićmr Bojana Grujić
4Hidrologija5O22doc. dr Jasna PlavšićŽana Topalović
5Željeznice5O22doc. dr Ljiljana Milić-Markovićmr Bojana Grujić
Dragana Zeljić
Žarko Grujić
6Organizacija građenja5O22prof. dr Goran Ćirovićmr Nataša Popović-Miletić
72O11prof. dr Milan Gašić, red. prof.prof. dr Milan Gašić, red. prof.

Četvrta godina

SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
71Upravljanje projektima (K,H,S)2,5O11prof. dr Goran Ćirovićmr Mira Sofilj
2Inženjerska etika (K,H,S)2,5O20prof. dr Milan Gašić, red. prof.
3Metalne konstrukcije 15O22doc. dr Snežana MitrovićMladen Slijepčević
4Betonske konstrukcije5O22prof. dr Mato UljarevićRadovan Vukomanović
5Drvene konstrukcije5O22prof. dr Dragan MilašinovićMladen Slijepčević
6Projektovanje puteva5O22doc. dr Ljiljana Milić-MarkovićŽarko Grujić
7Projektovanje željeznica5O22doc. dr Ljiljana Milić-MarkovićŽarko Grujić
8Donji stroj saobraćajnica5O22prof. dr Mato UljarevićŽarko Grujić
9Hidraulika 25O22doc. dr Nenad Joćimovićmr Milan Jakšić
10Inženjerska hidrologija5O22doc. dr Jasna PlavšićŽana Topalović
11Regulacija rijeka5O22doc. dr Marina Babić-MladenovićŽana Topalović
12Inženjerska geodezija5I22Doc. dr Branko Milovanović, dipl.geod.inž.Slavko Vasiljević
13Metod konačnih elemenata5I22Prof. dr Dragan Milašinovićdoc. dr Aleksandar Borković
14Instalacije u zgradama5I22Doc. dr Saša B. Čvoromr Saša Čvoro
15Saobraćajnice i prostor5I22prof. dr Ljiljana Milić-MarkovićDragana Zeljić
16Saobraćajnice i životna sredina5I22prof. dr Mato UljarevićDragana Zeljić
17Primjena savremenih materijala kod saobraćajnica5I22prof. dr Vlastimir Radonjanin
prof. dr Mirjana Malešev
mr Gordana Broćeta
18Inženjerska geodezija u hidrotehničkoj praksi5I22prof. dr Jelena GučevićSlavko Vasiljević
19Kvalitet vode5I22prof. dr Dejan Ljubisavljevićmr Dijana Drljača
mr Milan Jakšić
20GIS u hidrotehničkoj praksi5I22prof. dr Miro GovedaricaVladimir Petrović
21Strani jezik 3O02Jelena Pažin
SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
81Dinamička analiza konstrukcije5O22prof. dr Gligor Radenković
doc. dr Aleksandar Borković
doc.dr Aleksandar Borković
2Tehnologija proizvodnje i montaže konstrukcije (K)5I22prof. dr Mato Uljarevićmr Gordana Broćeta
3Hidrotehničke konstrukcije5I22doc. dr Radivoje BratićŽana Topalović
4Komunalna hidrotehnika5O22prof. dr Dejan Ljubisavljevićmr Milan Jakšić
5Metalne konstrukcije 25I22doc. dr Snežana MitrovićMalden Slijepčević
6Betonske konstrukcije 25I22prof. dr Mato Uljarevićmr Gordana Broćeta
Radovan Vukomanović
7Gradske saobraćajnice5I22doc. dr Ljiljana Milić-MarkovićŽarko Grujić
8Kolovozne konstrukcije5I22prof. dr Mato UljarevićDragana Zeljić
9Željezničke stanice i čvorovi5I22doc. dr Ljiljana Milić-MarkovićDragana Zeljić
10Gornji sloj željeznica5I22doc. dr Ljiljana Milić-MarkovićŽarko Grujić
11Održavanje hidrotehničke strukture5I22prof. dr Dejan Ljubisavljrvićmr Milan Jakšić
12Stručni jezik 4O02Jelena Pažin
13Stručna praksa7O02Izvodi se prema ugovorima u preduzećima iz oblasti građevinarstvamr Bojana Grujić
14Završni rad 13O011