Knjige, udžbenici i druge publikacije

MATLAB principi i primjena

Autor: prof. dr Ljubiša Preradović

Knjiga MATLAB – principi i primjena sastoji se od 15 poglavlja i namijenjena je, kao udžbenik iz predmeta Informatika 2 (Studijski program Građevinarstvo) i Informatika za geodete 2 (Studijski program Geodezija) u nastavi koja se izvodi u drugom semestru prve godine Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U knjizi je navedeno dosta primjera – od jednostavnih ka složenijim, koje studenti treba samostalno da riješe. Svi primjeri su riješeni na jedan od načina pa je knjiga pogodna i za samostalno učenje.

978-99976-675-0-2                         broj strana  186                                 godina izdanja 2016


Gradovi u promjenama – Urbane forme, transformacije, uticaji

Cities in changes – Urban forms, transformations, influences

Autor: doc. dr Brankica Milojević

Knjiga se bavi istraživanjem urbanog fenomena današnjice, sa posebnim osvrtom na gradove u BiH i Repubici Srpskoj. Da bi se sadašnji stadij urbanog razvoja naših gradova svestrano sagledao, autor ga posmatra u okviru svjetskog procesa urbanizacije i uticaja globalizacije na urbano društvo i gradski prostor. U drugom dijelu knjige autor predstavlja urbomorfološku studiju pet gradova: Banjaluke, Trebinja, Brčkog, Višegrada i Istočnog Sarajeva, koja se zasniva na istraživanju njihovog istorijskog razvoja, položaja, veličine, oblika, urbanih oblika, tipologije, fizičke strukture i sagledavanju njihove urbane morfogeneze u kojoj se prepoznaje nekoliko morfoloških faza. Poseban akcenat u knjizi se daje periodu njihovog socijalističkog razvoja i tranzicije koja još uvijek traje. Na osnovu naučno utvrđene klasifikacije, u knjizi se ustanovljavaju uticajni faktori na urbanu transformaciju. Posebno se analiziraju uticaji urbanističkog planiranja i zakonske regulative u ovoj oblasti kao dio opštih društvenih faktora. Na kraju se daju smjernice za strateški razvoj gradova na našem prostoru, što do sad nije definisano u strategiji prostornog ravoja teritorije Republike Srpske

ISBN  978-99955-752-7-4                         broj strana  389                                 godina izdanja 2015


Ytong

Ytong- Nova paradigma i mogućnost upotrebe savremenog materijala, porobeton sistema Ytong

Autor: Prof.dr Milenko Stanković

Ponuđena paradigma vid je praktične pomoći u procesu stvaranja. Inovacija je vid novih promišljanja kako da se brže i efikasnije ovlada karakteristikama ovog savremenog materijala. Čitaocu se nudi integracija vizura i komfor ambijenata – moguća rješenja psiholoških potreba i životnih navika ljudi iz šireg okruženja. Tekst im otkriva spoznaje o principima komfornosti, ljepote i humanosti, po kojima djeluje i stvara arhitektonska profesija. Knjiga je čarobna spona u komunikaciji običnih ljudi i stručnjaka, što je uslov za progres.

ISBN  978-99955-747-9-6                         broj strana  95                                  godina izdanja 2015


3

Modalna analiza – teorija, eksperiment i primjena u detekciji strukturnih oštećenja

Autor: doc.dr Valentina Golubović Bugarski

Sadržaj monografije koncipiran je u osam poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno poglavlje u kojem se čitaocima ukratko objašnjava šta su modalna analiza i modalno testiranje, koja su područja primjene modalne analize i u kojim industrijskim granama se praktično primjenjuje modalna analiza. U drugom i trećem poglavlju objašnjena je modalna analiza sistema sa jednim i sistema sa više stepeni slobode. U četvrtom poglavlju objašnjeno je modalno testiranje kao eksperimentalni pristup u testiranju strukturalne dinamike. Peto poglavlje posvećeno je identifikaciji modalnih parametara iz izmjerenih FRF funkcija, što je poznato pod nazivom eksperimentalna modalna analiza. U šestom poglavlju objašnjene su tehnike analize odziva strukture usljed pobude unešene stvarnim, radnim ili ambijentalnim opterećenjem (ODS i OMA analiza). Dat je prikaz primjene ovih tehnika u modalnoj analizi velikih građevinskih konstrukcija. Sedmo poglavlje je posvećeno primjeni modalne analize u detekciji strukturnih oštećenja, a u osmom poglavlju opisan je proces implementacije tehnologije detekcije strukturnih oštećenja.

ISBN  978-99955-752-8-9                         broj strana  319                                 godina izdanja 2015


3

Fizika zgrade

Autor: doc. dr Biljana Antunović

Kroz tri tematska poglavlja u strukturi knjige, analiziranjem procesa prenosa toplote, vlage, zvuka kroz građevinsku konstrukciju, kao i osnova akustike prostorija, na sveobuhvatan način istražen je značajan dio oblasti predmeta Fizika zgrade na studijskom programu arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci.

ISBN  978-99955-747-8-1                        broj strana  201                                 godina izdanja 2014


8

Impressum

Browninfo 2014 Proceedings of International Academic Conference

Editors: Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Barankica Milojević, Nevena Novaković

Proceedings of the International Academic Conference Browninfo 2014 are one of the results of the research project BrownInfo – A Methodological Framework for Brownfield Database Development. The project was launched by the Faculty of Architecture and Civil Engineering of Banja Luka University in 2013 in cooperation with national, regional and EU partners, and total of 160 researchers from 12 countries took part in its implementation. Other outputs from the research project are an international scientific monograph Browninfo. Toward a methodological framework from brownfield database development, a manual Browninfo. Handbook for development of interactive brownfield database and BrownInfo Pilot Project of the Banja Luka Business Zone – former industrial complex „Incel“. The main objective of the research project was to create a methodological framework for development of database of brownfields as an effective support tool which will be useful in urban planning and regeneration of devastated and abandoned sites.

ISBN  978-99955-752-4-3                     broj strana  300                                godina izdanja 2014


Informacione tehnologije

Informacione tehnologije za graditelje

Autori: Ljubiša Preradović, Ratko Dejanović

Knjiga „Informacione tehnologije za graditelje“ obuhvata sljedeća poglavlja:

  1. Uvod u informacione tehnologije
  2. Računarski sistemi – Hardver
  3. Računarski sistemi – Softver
  4. Računarske mreže
  5. Računarski virusi

ISBN  978-99955-747-7-2                         broj strana  206                               godina izdanja 2014


Beton

Beton ojačan metalnim vlaknima

Autor: prof. dr Mato Uljarević

Višedecenijsko interesovanje i istraživanje betona spravljenih sa vlaknima, podloga je nastanku ove monografije. Za kategorizaciju mehaničkih svojstava betona ojačanog metalnim vlaknima izabrana su saznanja različitih autora. U djelu su opširnije razmatrane metodologije ispitivanja betona ojačanog vlaknima. Obrađeni su rezultati vlastitih ispitivanja betona. Ispitivan je uticaj faktora oblika i količine metalnih vlakana na fizičko mehanička svojstva kompozita mikroarmiranog betona. Ona će poslužiti studentima građevinskog smijera za sticanje novih saznanja o predmetnom kompozitu, a isto tako i inženjerima za savladavanje određenih praktičnih problema.

ISBN  978-99955-747-1-1                         broj strana  239                                 godina izdanja 2013


sekulovic“Sastavljanje i reprodukcija karata” [Elektronski izvor][/Elektronski]

Autor: Dragoljub Sekulović, Siniša Drobnjak

Ovaj udžbenik namenjen je studentima osnovnih i diplomskih studija geodezije Arhitektonsko–građevinsko–geodet-skog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Tekst o sastavljanju i reprodukciji karata napisan je uskladu sa Nastavnim planom i programom diplomskih studija. Na poseban način daje objašnjenje tehnika i tehnologija sastavljanja i reprodukcije karata. Materijal treba da omogući studentima da što više ovladaju procesom izrade karata, kartografsko-reprodukcijskom pripremom, opštim pojmovima o štamparstvu, kao i ocenom kvaliteta i tačnosti karata.

ISBN  978-99955-747-3-4                         broj strana  219                                 godina izdanja 2013


arhiv u incelu“ARHIV u INCELU
Arhitektonska rekonstrukcja, revitalizacija i prenamjena napuštene industrijske zgrade u Arhiv Republike Srpske” [Elektronski izvor][/Elektronski]

Autor: Marina Radulj, Maja Milić Aleksić, Anita Zrnić

Publikacija i izložba su završni segment rada u okviru predmeta „Arhitektonsko projektovanje 6 – zgrade za rad i trgovinu“ školske 2012/13 godine na Arhitektonsko – građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Studenti 3.godine studijskog programa Arhitektura su promišljali i razradili projekte Rekonstrukcije i revitalizacije napuštene industrijske zgrade (bivše hale Sušionice i skladišta robe) u Incelu i njenu prenamjenu u zgradu Arhiva Republike Srpske. Izloženi radovi pokazuju različite pristupe i odgovore na zadane teme u rekonstrukciji i revitalizaciji industrijskih zgrada i projektovanju savremene arhivske zgrade.

ISBN  978-99955-747                                       broj strana                                  godina izdanja 2013


11

Arhitektura i čula –Arhitektonski elementi i strukture objedinjene promišljanjem o unapređenju stvaralačkog procesa

Architectural elements and structures integrated through considerations about the improvement of the creation process

Autor: prof. dr Milenko Stanković

Treća knjiga iz edicije „Iskustva graditelja“ govori o promišljenom dizajnu u savremenom dobu. U procesu  kreacije arhitekta stvara užitak i prati reakcije ljudi, vrednuje doživljaje i opaža emocionalnu sigurnost  prostora koji dizajnira. U ovom radu težište je pomjereno ka opažanju mjesta za život „običnih“ ljudi u svakodnevnim situacijama. Čitaocu se nudi mogućnost da direktno komunicira sa autorom.To je način kako da se postigne pozitivan pomak i dobiju odgovori na određena pitanja.

ISBN  978-99955-747-1-0                      broj strana  336                                godina izdanja 2012


Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine

Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine

Autor: prof. dr Siniša Vidaković

..U ovom radu izdvojen je mali segment stvaralaštva arhitekata, inženjera i tehničara koji su na područje Bosne i Hercegovine došli iz Češke, te svojim svesrdnim umjetničkim, pedagoškim, arhitektonskim, naučnim i ljudskim kvalitetima dali jedan zaista veliki doprinos unapređenju graditeljske misli i arhitektonske slike Bosne i Hercegovine, te njenom približavanju evropskim tokovima arhitekture…

ISBN  978-99955-667-8-4                       broj strana 138                                 godina izdanja 2012


Analiticko-statisticke tehnike

Analitičko-statističke tehnike u savremenim istraživanjima

Autori: Prof. dr Ljubiša Preradović i prof. dr Vlado Đajić

Savremena istraživanja su nezamisliva bez upotrebe moćnih statističkih paketa za efikasnu „obradu“ podataka. SPSS podržava cjelokupan analitički proces i omogućava analizu s osnovama za projektovanje, planiranje, prikupljanje podataka, pristup podacima, upravljanje podacima, analizu podataka i izvještavanje. Korisnik, nakon unošenja podataka, može izvršiti bilo koju matematičku operaciju i pokretanje željene statističke analize u okviru glavnog menija koji sadrži podmenije (koji nude veliki broj različitih statističkih analiza).

ISBN  978-99955-667-4-6                       broj strana  138                                 godina izdanja 2011


prirucnik box3Vizualizacija i modelovanje u digitalnom dobu / Visualisation and Modeling in Digital Age

Urednici:
dr Milena Stavrić
Dragana Stokić
Maja Ilić

Publikacija „Vizualizacija i modelovanje u digitalnom dobu „predstavlja rezultat studentske radionice „box³”, održane u sklopu predmeta Vizualizacija i modelovanje 2, na kojoj su studenti kroz digitalno i analogno modelovanje, vokselizaciju i strip tehniku modelovali i dizajnirali kutije za pakovanje. Pored studentskih radova, publikacija sadrži i opis metodologije rada na radionici.

ISBN  978-99955-667-1-5                         broj strana  43                                 godina izdanja 2010


Softverski inzenjering

Softverski inženjering

Autori: Doc. dr Ljubiša Preradović i prof. dr Ratko Dejanović

Softverski inženjering je inženjerska disciplina koja je vezana za sve aspekte produkcije ekonomičnog i pouzdanog softvera od rane faze njegove specifikacije, pa do njegovog održavanja.
Knjiga je standardan tekst za sve čitaoce koji žele da prošire i steknu nova saznanja i informacije iz oblasti inženjeringa kompjuterski baziranih sistema.

ISBN  978-99955-667-0-8                         broj strana  222                                 godina izdanja 2010


access to allDOSTUPNOST ZA SVE – ACCESS TO ALL

Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
Arhitektonski fakultet u Beogradu

Publikacija predstavlja rad i istraživanje kroz projekat sprovedeno sa studentima i nastavnicama sa AGF-a u saradnji s Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Access to All – kultura jednakosti je dio projekta koji je 2007. godine pokrenuo British Council, a koji za cilj ima promovisanje i razvoj novog socijalnog modela koji, prema principu inkluzije, osobe s invaliditetom shvata kao aktivne učesnike u društvu i korisnike prostora, a u skladu s ljudskim pravima definisanim mnogobrojnim međunarodnim konvencijama.

ISBN                                                                     broj strana  91                                godina izdanja 2010


Savremeni obrasci materijalizacije

Savremeni obrasci materijalizacije i uobličavanja stepeništa

Autor: Saša B. Čvoro

Istraživanje se bavi analizom savremenih tendencija materijalizacije stepenica i njihovih prostorno oblikovnih karakteristika. Akcenat je stavljen na klasifikaciju i određivanje tipova stepenica prema karakteristikama načina materijalizacije i uobličavanja i stanja u oblasti arhitektonske materijalizacije danas i očekivanjima i mogućnostima pravaca razvoja u budućnosti.

ISBN  978-99938-616-6-9                         broj strana  247                                 godina izdanja 2007


Harmonija i konflikti u prostoru

ISKUSTVA GRADITELJA – Harmonija i konflikti u prostoru

Autor: prof.dr Milenko Stanković

Tematsko istraživanje u ovoj knjizi od posebnog je značaja za graditelje, sociologe, ekonomiste, planere, ekologe, kao i za sve druge kojima je tema korišćenja i zaštite prirodnih resursa bliska. Prolazeći kroz sve faze graditeljstva, autor na studiozan i sistematizovan način prikazuje uzročno-posljedične procese koji su izazvali nekotrolisane konflikte u prostoru. Rad nudi široku skalu preporuka, principa, postupaka, institucionalnih inovacija, konkretnih prijedloga i instrumenata za mijenjanje čitavog sistema i ciljanog stvaranja ukupne harmonije u prostoru, kao preduslova za zdrav i sretan život čovjeka danas i u budućnosti.

ISBN  978-99938-606-7-6                        broj strana  302                                 godina izdanja 2007